Thông báo v.v đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2019

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019, Nhà trường trân trọng thông báo đến Ban Chủ nhiệm các Khoa về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp thuyết minh: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2018;

2. Địa điểm: Phòng QLKH – HTQT (Bà Nguyễn Khánh Trang);

3. Yêu cầu:

– Mỗi Khoa chuyên môn thông báo đến các sinh viên nộp thuyết minh đề tài thực hiện từ năm 2019 (Mẫu Thuyết minh đề tài);

– Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa tổ chức đánh giá và lựa chọn tối đa 03 đề tài (Mẫu Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài và Mẫu Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài);

– Các Khoa tổng hợp và đề xuất các đề tài NCKH của sinh viên thực hiện từ năm 2019 (Mẫu Giấy đề nghị thực hiện đề tài);

– Các biểu mẫu nêu trên có thể được tải về tại mục Biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Phòng QLKH-HTQT, tạihttp://pkhht.dlu.edu.vn/vi/bieu-mau-4da69/bieu-mau-nckh-cap-sv-d309f

–   Các đề tài NCKH của sinh viên khối khoa học tự nhiên được hỗ trợ kinh phí tối đa là 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đề tài NCKH của sinh viên khối xã hội nhân văn được hỗ trợ kinh phí tối đa là 4.000.000đ;

Mọi chi tiết liên hệ Phòng QLKH-HTQT.