Thông báo v.v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2024-2025

Sinh viên xem kế hoạch giảng dạy năm học 2024-2024 tại link này: https://cntt.dlu.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/2024_Ke-hoach-giang-day-24-25.pdf

Khoa CNTT.