Thông báo v.v điều chỉnh học phần học kỳ I, năm học 2024-2025