Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện CĐR ngoại ngữ đối với sinh viên Trường Đại học Đà Lạt hệ chính quy

I. Yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy khi xét tốt nghiệp

1. Đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh:

2. Đối với các ngành khác:

3. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy Khóa 39 trở về sau.

II.Các đối tượng được miễn CĐR ngoại ngữ

1. Lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường.

2. Sinh viên có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực (trong vòng 2 năm tính đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp) với điểm quy đổi tương đương hoặc cao hơn so với quy định dưới đây được miễn kiểm tra CĐR ngoại ngữ trước khi xét công nhận tốt nghiệp:

3. Lưu ý: trước ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 3 hằng năm, sinh viên có các chứng chỉ quốc tế còn hạn như trên nộp 01 bản sao có công chứng về Khoa, các Khoa tập hợp, lập danh sách và gửi kèm bản sao về Phòng Quản lý Đào tạo để tiến hành thẩm định, trình Hiệu trưởng công nhận miễn CĐR ngoại ngữ trước khi xét tốt nghiệp.

III.Tổ chức thi, cấp chứng chỉ CĐR ngoại ngữ

1. Tất cả các sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng áp dụng của Quy định, nếu không thuộc diện miễn CĐR hoặc có chứng chỉ CĐR nhưng đã hết hạn phải tham dự thi CĐR tương ứng.

2. Giao cho Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Đà Lạt lập kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ định kỳ (lưu ý về mặt thời gian thi dành cho K39 để đảm bảo xét tốt nghiệp đúng hạn), thông báo rộng rãi đến các đơn vị và sinh viên biết để đăng ký tham dự. Sau khi có kết quả thi, Trung tâm có trách nhiệm gửi danh sách sinh viên đạt CĐR về Phòng Quản lý Đào tạo trước 30 tháng 4 hằng năm để tiến hành xét tốt nghiệp.

3. Trường Đại học Đà Lạt chỉ công nhận chứng chỉ ngoại ngữ CĐR do Trung tâm ngoại ngữ của nhà trường cấp và các chứng chỉ được miễn tại mục II của Thông báo này.

4. Kết quả thi CĐR ngoại ngữ và chứng chỉ được cấp có hiệu lực để xét công nhận tốt nghiệp trong 24 tháng kể từ ngày ký cấp chứng chỉ. Sinh viên đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp nếu không đạt CĐR ngoại ngữ theo quy định sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.

Yêu cầu các khoa phổ biến rộng rãi để cán bộ và sinh viên thực hiện thông báo này.

2017.09.28_726-TB-DHDL_huong_dan_thuc_hien_CDR_ngoai_ngu_cho_SV_DHDL_he_CQ.pdf

2015.08.26_532-QD-DHDL_qd_ban_hanh_CDR_NN_doi_voi_SV_DH_&_CD_CQ.pdf