Thông báo v/v Lấy thông tin học phần cần mở ôn tập/ học ghép trong năm học 2023-2024

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên cần trả nợ học phần mà học phần đó chưa có trong kế hoạch giảng dạy của năm học 2023-2024, sẽ thực hiện các bước sau:

 • Đối với sinh viên khóa 39-43:
  • Sinh viên tải mẫu file đính kèm. Sinh viên cần trả nợ học phần nào thì liệt kê vào file (mỗi học phần nằm trên 1 dòng) .
  • Sinh viên gửi file về email thylu@dlu.edu.vn, tiêu đề email “Học phần đề nghị mở trong năm học 2023-2024”. Khoa sẽ xem xét để đề nghị Nhà trường mở ôn tập/ học ghép trong học kỳ II, học kỳ III năm học 2023-2024.
 • Đối với sinh viên khóa 44-46:
  • Ban cán sự lớp sẽ tạo file theo mẫu đính kèm, và tổng hợp ý kiến của sinh viên lớp mình, ban cán sự lớp gửi về email thylu@dlu.edu.vn, tiêu đề email “Học phần đề nghị mở trong năm học 2023-2024”.
  • Để tránh tình trạng bị sinh viên lớp khác vào nghịch xóa dữ liệu, ban cán sự lớp chỉ chia sẻ file cho lớp mình.
 • Thời hạn lấy ý kiến sinh viên: từ nay đến hết ngày 20/11/2023.
 • Mẫu file phản hồi:

           Khoa Công Nghệ Thông Tin