Thông báo v/v Lấy thông tin học phần cần mở ôn tập trong học kỳ hè năm học 2023-2024 hoặc học ghép trong năm học 2024-2025

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên cần trả nợ học phần mà học phần đó chưa có trong kế hoạch giảng dạy năm học 2024-2025, sẽ thực hiện các bước sau:

 • Đối với sinh viên khóa 44 trở về trước:
  • Sinh viên tải mẫu file đính kèm. Sinh viên cần trả nợ học phần nào thì liệt kê vào file (mỗi học phần nằm trên 1 dòng) .
  • Sinh viên gửi file về email thylu@dlu.edu.vn, tiêu đề email “Học phần đề nghị mở trong học kỳ hè năm học 2023-2024 hoặc năm học 2024-2025”.
 • Đối với sinh viên khóa 45-47:
  • Ban cán sự lớp sẽ tạo file theo mẫu đính kèm, chia sẻ để lấy ý kiến của sinh viên lớp mình. Hết ngày 30/4/2024, ban cán sự lớp gửi file nói trên về email thylu@dlu.edu.vn, tiêu đề email “Học phần đề nghị mở trong học kỳ hè năm học 2023-2024 hoặc năm học 2024-2025”.
  • Để tránh tình trạng bị sinh viên lớp khác vào nghịch xóa dữ liệu, ban cán sự lớp chỉ chia sẻ file cho lớp mình.
 • Thời hạn lấy ý kiến sinh viên: từ nay đến hết ngày 30/04/2024.
 • Dựa trên thông tin sinh viên cung cấp, Khoa sẽ xem xét để đề nghị Nhà trường mở ôn tập/ học ghép.

                                                                                    Khoa Công Nghệ Thông Tin