Thông báo v.v thực hiện CĐR Ngoại ngữ và Tin học của trường ĐHĐL

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học:

2021.03.19_158_QD-DHDL_v.v_ban_hanh_QD_ve_CDR_NN_&_Tin_hoc_doi_voi_SV_TN_trinh_do_DH_cua_truong_DHDL.pdf