Thông báo v.v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy HKII năm học 2018-2019