Thông báo v.v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I, năm học 2019-2020