Thông báo v/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên HK II NH 2017-2018