Thông báo V/v tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp giảng dạy và việc tổ chức thi hết học kỳ II năm học 2021 – 2022