Thông báo v.v xét hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Mau Don de nghi ho tro hoc tap (DTTS rat it nguoi)