Thông báo về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ I, năm học 2023-2024