Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2020

Các nhóm sinh viên có thể tìm hiểu danh sách đề tài dưới đây, đăng ký thực hiện đề tài bằng cách email cho GVHG, thời hạn: hết ngày 10/9/2019: