Thông báo về việc tổ chức và mời viết tham luận tại Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020