Thông báo về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2016 – 2017