Thông báo về việc xét miễn, tạm hoãn học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh