Thông tin dành cho tân sinh viên K44

A. Quy chế – Quy định: 

Quy định dành cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt:

1. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Bộ GD&ĐT

2. Quyết định 420 về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường ĐHĐL

3. Quy định thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo

4. Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên ĐHĐL

5. Quy định đánh giá rèn luyện sinh viên ĐHĐL.

6. Nội quy văn hóa học đường của trường Đại học Đà Lạt 

B. Kế hoạch giảng dạy:

Kế hoạch giảng dạy năm 2020-2021 của khoa CNTT.

C. Lớp sinh viên: 

– Nhóm lớp tại facebook: https://www.facebook.com/639610440018043/

– Mã lớp: CTK44A và CTK44B

– Giáo viên chủ nhiệm lớp CTK44A: ThS.Thái Duy Quý, email: quytd@dlu.edu.vn

– Giáo viên chủ nhiệm lớp CTK44B: ThS.Nguyễn Văn Huy Dũng, email: dungnvh@dlu.edu.vn

– Danh sách sinh viên theo lớp: UIS-DanhSachSinhVienCTK44.xls

D. Thông tin khác:

– Giờ học: từ 7h (đối với tiết 1), từ 13h (đối với tiết 7), và từ 16h45 (đối với tiết 11)

– Mỗi tiết học: 50 phút.

– Email khoa: it@dlu.edu.vn; Điện thoại: 02633. 552540

– Xem thời khóa biểu: qlgd.dlu.edu.vn, chọn lớp CTK44A ( hoặc CTK44B)

– Thông tin liên quan đến học vụ sinh viên (đăng ký học phần, điểm, học phí, xác nhận giấy tờ…): online.dlu.edu.vn

E. Bản đồ nội bộ trường ĐHĐL: