Thông tin tân sinh viên K43 cần biết

A. Quy chế – Quy định: 

Quy định dành cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt:

1. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Bộ GD&ĐT

2. Quyết định 420 về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường ĐHĐL

3. Quy định thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo

4. Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

5. Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên ĐHĐL

6. Quy định đánh giá rèn luyện sinh viên ĐHĐL.

7. Nội quy văn hóa học đường của trường Đại học Đà Lạt 

B. Chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo CDIO áp dụng từ K43: sẽ cập nhật lại vào tháng 9/2019

Kế hoạch giảng dạy năm 2019-2020 của khoa CNTT.

Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của trường ĐHĐL

 C. Thông tin lớp học:

– Mã lớp: CTK43

– Giáo viên chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Phương Linh; Email: linhttp@dlu.edu.vn

 D. Thông tin khác:

– Giờ học: từ 7h (đối với tiết 1), từ 13h (đối với tiết 7), và từ 16h45 (đối với tiết 11)

– Mỗi tiết học: 50 phút.

– Email khoa: it@dlu.edu.vn ; Điện thoại: 02633. 552540

– Xem thời khóa biểu: qlgd.dlu.edu.vn

– Thông tin liên quan đến học vụ sinh viên (đăng ký học phần, điểm, học phí, xác nhận giấy tờ…): online.dlu.edu.vn

E. Bản đồ nội bộ trường ĐHĐL: