Thông tin tuyển sinh năm 2019

Thông tin chi tiết phương án tuyển sinh đại học năm 2019 của trường Đại học Đà Lạt: xem tại đây.