Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại file đính kèm

Biểu mẫu kèm theo: Giấy chứng nhận hộ nghèo